Mr. Shahrokh Rahimoghli-Tork
Convener

Mr. Jamshid Vazirzadeh
Vice-convener

Mr. Khashayar Ghourzehi
Treasurer

Mr. Mohammad Kashi
Secretary

Mrs. Fahimeh Motamedi
Vice-treasurer